Szkolenia dla profesjonalistów

Szkolenia

Działania ośrodka wykraczają poza leczenie pacjentów, ponieważ „Silva Rerum” pełni także funkcję edukacyjną dla profesjonalistów z różnych dziedzin. Doświadczeni i wciąż rozwijający swoje umiejętności terapeuci dzielą się swoją wiedzą poprzez szkolenia oferowane osobom, które na co dzień współpracują z dorosłymi oraz dziećmi dotkniętymi problemami ze zdrowiem psychicznym.

Oferta szkoleniowa:

Szkoła psychoterapii

Dotycząca najważniejszych metod terapeutycznych, a także nowatorskich podejść, jak na przykład psychokinoterapii.

Superwizja indywidualna i grupowa

Wsparcie profesjonalistów poprzez spotkania z superwizorem w celu omówienia trudności i mozliwości w procesie prowadzonej psychoterapii lub innych oddziaływań pomocowych

Szkolenia dla oświaty

Psychologiczne szkolenia edukacyjne, które mają na celu przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami w zakresie wsparcia emocjonalnego, rozwiązywania konfliktów oraz promowania zdrowego rozwoju psychicznego. Poprzez omawianie strategii pedagogicznych i wsparcia psychologicznego , technik komunikacyjnych i narzędzi, szkolenia te pomagają nauczycielom lepiej zrozumieć i reagować na potrzeby uczniów w sferze psychospołecznej.

Mogą mieć formę warsztatów, szkoleń, pogadanek czy superwizji.

Szkolenia dla pomocy społecznej

Szkolenia skupiają się na rozwijaniu umiejętności interwencyjnych, empatii i skutecznej komunikacji w celu wsparcia osób zmagających się z trudnościami życiowymi i społecznymi.
Dla Ośrodków Pomocy Rodzinie, Komisji ds. Problemów alkoholowych, Zespołów Interdyscyplinarnych, Domów Dziecka w tym pracowników socjalnych, pieczy zastępczej, kuratorów rodzinnych i sądowych, asystentów rodziny, a także pracowników WTZ, ŚdS, domów pomocy społecznej.
Mogą mieć formę warsztatów, szkoleń, pogadanek czy superwizji.

Szkolenia dla ochrony zdrowia

Specjalistyczne zajęcia dla pracowników systemu ochrony zdrowia koncentrują się na wyposażeniu personelu medycznego w umiejętności komunikacji z pacjentami, radzenia sobie ze stresem oraz wspierania zdrowia psychicznego w kontekście opieki medycznej.
Mogą mieć formę warsztatów, szkoleń, pogadanek czy superwizji.

Szkolenia dla służb mundurowych

Warsztaty, zajęcia oraz kursy opracowane dla żołnierzy, policjantów, strażaków i innych pracowników mundurowych mają na celu przygotowanie funkcjonariuszy do radzenia sobie ze stresem, konfliktami oraz sytuacjami kryzysowymi, a także rozwijanie umiejętności interpersonalnych i wsparcie w utrzymaniu zdrowia psychicznego w trudnych warunkach zawodowych.